РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ, У ЗОНИ СТАНОВАЊА РАДИ ИЗГРАДЊЕ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
Комисија за спровођење поступка отуђења и прибављања грађевинског земљишта
Број: 011-278/2022-VI
Дана: 30.12.2022. године
Сечањ

 

На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 , 83/2018, 31/2019, 37/2019 и др. закон и 9/2020 и 52/2021),  члана 8. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Сечањ („Сл. лист општине Сечањ“, број 13/2022) и Одлуке о покретању поступка прибављања неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Сечањ у поступку прибављања писмених понуда („Сл. лист општине Сечањ“, бр. 14/22), Комисија за спровођење поступка отуђења и прибављања грађевинског земљишта јавне својине општине Сечањ, објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ МЕТОДОМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

 

Расписује се јавни оглас за прибављањ неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Сечањ, у зони становања ради изградње,

  1. Назив купца:

      Општина Сечањ

  1. Начин прибаваљања непокретности:

Непокретност се прибавља у поступку прикупљања писмених понуда

  1. Опис непокретности и почетна цена по којој се отуђује из јавне својине:

Купује се непокретност у насељеном месту Сутјеска, минималне површине 580 м2, у близини Румуснке православне цркве у Сутјесци, а за потребе Румунске црвене заједнице.

  1. Рок плаћања:

       Рок за плаћање купопродајне цене је 15 дана од дана закључења купопродајног  уговора.

Документи за преузимање
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊА ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ