ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА ЗА АГРОЕКОНОМСКУ 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 И 2021/2022 ГОДИНУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

На основу Члана 62. Став 5 Закона о пољопривредном земљишту (Сл Гласник РС број 62/2006),65/2008-др закон,41/2009,112/2015 и 95/2018-др Закон)комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта по програму заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Сечањ на седници дана 15.09.2022 године доноси

ЗАКЉУЧАК

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА ЗА АГРОЕКОНОМСКУ 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 ,2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 И 2021/2022 ГОДИНУ

1.За агроекономску 2011/2012 годину 155,91 евра/ха што по средњем курсу народне банке Србије на дан 15.09.2022 године када је донета одлука износи 18 293,06 динара
За агроекономску 2012/2013 годину 231,98 евра/ха што по средњем курсу народне банке Србије на дан 15.09.2022 године када је донета одлука износи 27 218,42 динара
За агроекономску 2013/2014 годину 132,61 евра/ха што по средњем курсу народне банке Србије на дан 15.09.2022 године када је донета одлука износи 15 559,25 динара
За агроекономску 2014/2015 годину 188,84 евра/ха што по средњем курсу народне банке Србије на дан 15.09.2022 године када је донета одлука износи 22 156,76 динара
За агроекономску 2015/2016 годину 648,06 евра/ха што по средњем курсу народне банке Србије на дан 15.09.2022 године када је донета одлука износи 76 037,46 динара
За агроекономску 2016/2017 годину 644,34 евра/ха што по средњем курсу народне банке Србије на дан 15.09.2022 године када је донета одлука износи 75 600,99 динара
За агроекономску 2017/2018 годину 711,45 евра/ха што по средњем курсу народне банке Србије на дан 15.09.2022 године када је донета одлука износи 83 475,06 динара
За агроекономску 2018/2019 годину 894,03 евра/ха што по средњем курсу народне банке Србије на дан 15.09.2022 године када је донета одлука износи 104 897,34 динара
За агроекономску 2019/2020 годину 850,53 евра/ха што по средњем курсу народне банке Србије на дан 15.09.2022 године када је донета одлука износи 99 793,45 динара
За агроекономску 2020/2021 годину 764,40 евра/ха што по средњем курсу народне банке Србије на дан 15.09.2022 године када је донета одлука износи 89 687,73 динара
1.За агроекономску 2021/2022 годину 1380,00 евра/ха што по средњем курсу народне банке Србије на дан 15.09.2022 године када је донета одлука износи 161 916,64 динара

Образложење

За бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини током агроекономских година 2011/2012,2012/2013,2013/2014 и 2014/2015 накнада је утврђена на базе просечно утврђене цене закупа на подручју општине Сечањ,док је за агроекономске године 2015/2016,2016/2017,2017/2018,2018/2019,2019/2020,2020/2021,2021/2022 нaкнада утврђена у складу са одредбом члана 62 Закона о пољопривредном земљишту који предвиђа да ,почев од агроекономске године 2015/2016,правно односно физичко лице које користи пољопривредно земљиште у државној својини без правног основа,односно супротно одредбама овог закона,плаћа накнаду за коришћена тог земљишта у висини троструког износа највише постигнуте просечне цене по хектару на територији округа на којој се налази пољопривредно земљиште.

Број:011- 172/2022
Дана:15.09.2022

Документ за преузимање
ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА ЗА АГРОЕКОНОМСКУ 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 ,2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 И 2021/2022 ГОДИНУ