ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PRAVNOG OSNOVA ZA AGROEKONOMSKU 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 I 2021/2022 GODINU

OPŠTINA SEČANJ

Na osnovu Člana 62. Stav 5 Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Sl Glasnik RS broj 62/2006),65/2008-dr zakon,41/2009,112/2015 i 95/2018-dr Zakon)komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta po programu zaštite,uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Sečanj na sednici dana 15.09.2022 godine donosi

ZAKLJUČAK

O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PRAVNOG OSNOVA ZA AGROEKONOMSKU 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 ,2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 I 2021/2022 GODINU

1.Za agroekonomsku 2011/2012 godinu 155,91 evra/ha što po srednjem kursu narodne banke Srbije na dan 15.09.2022 godine kada je doneta odluka iznosi 18 293,06 dinara
Za agroekonomsku 2012/2013 godinu 231,98 evra/ha što po srednjem kursu narodne banke Srbije na dan 15.09.2022 godine kada je doneta odluka iznosi 27 218,42 dinara
Za agroekonomsku 2013/2014 godinu 132,61 evra/ha što po srednjem kursu narodne banke Srbije na dan 15.09.2022 godine kada je doneta odluka iznosi 15 559,25 dinara
Za agroekonomsku 2014/2015 godinu 188,84 evra/ha što po srednjem kursu narodne banke Srbije na dan 15.09.2022 godine kada je doneta odluka iznosi 22 156,76 dinara
Za agroekonomsku 2015/2016 godinu 648,06 evra/ha što po srednjem kursu narodne banke Srbije na dan 15.09.2022 godine kada je doneta odluka iznosi 76 037,46 dinara
Za agroekonomsku 2016/2017 godinu 644,34 evra/ha što po srednjem kursu narodne banke Srbije na dan 15.09.2022 godine kada je doneta odluka iznosi 75 600,99 dinara
Za agroekonomsku 2017/2018 godinu 711,45 evra/ha što po srednjem kursu narodne banke Srbije na dan 15.09.2022 godine kada je doneta odluka iznosi 83 475,06 dinara
Za agroekonomsku 2018/2019 godinu 894,03 evra/ha što po srednjem kursu narodne banke Srbije na dan 15.09.2022 godine kada je doneta odluka iznosi 104 897,34 dinara
Za agroekonomsku 2019/2020 godinu 850,53 evra/ha što po srednjem kursu narodne banke Srbije na dan 15.09.2022 godine kada je doneta odluka iznosi 99 793,45 dinara
Za agroekonomsku 2020/2021 godinu 764,40 evra/ha što po srednjem kursu narodne banke Srbije na dan 15.09.2022 godine kada je doneta odluka iznosi 89 687,73 dinara
1.Za agroekonomsku 2021/2022 godinu 1380,00 evra/ha što po srednjem kursu narodne banke Srbije na dan 15.09.2022 godine kada je doneta odluka iznosi 161 916,64 dinara

Obrazloženje

Za bespravno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini tokom agroekonomskih godina 2011/2012,2012/2013,2013/2014 i 2014/2015 naknada je utvrđena na baze prosečno utvrđene cene zakupa na području opštine Sečanj,dok je za agroekonomske godine 2015/2016,2016/2017,2017/2018,2018/2019,2019/2020,2020/2021,2021/2022 naknada utvrđena u skladu sa odredbom člana 62 Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji predviđa da ,počev od agroekonomske godine 2015/2016,pravno odnosno fizičko lice koje koristi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini bez pravnog osnova,odnosno suprotno odredbama ovog zakona,plaća naknadu za korišćena tog zemljišta u visini trostrukog iznosa najviše postignute prosečne cene po hektaru na teritoriji okruga na kojoj se nalazi poljoprivredno zemljište.

Broj:011- 172/2022
Dana:15.09.2022

Dokument za preuzimanje
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PRAVNOG OSNOVA ZA AGROEKONOMSKU 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 ,2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 I 2021/2022 GODINU