JAVNI OGLAS ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA SLUŠAOCE VOJNO STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA REZERVNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE RODA AVIJACIJE

foto: Salinger Igor

MINISTARSTVO ODBRANE
r a s p i s u j eJavni oglas za prijavu kandidata za slušaoce vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacijeNa osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS”, broj 95/10), člana 135. st. 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS”, br. 88/09,95/10 i 36/2018) i člana 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS”, broj 7/11,95/1 b i 96/21), Ministarstvo odbrane objavljujeJAVNI OGLAS
za prijavu kandidata za slušaoce vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije
1. Pravo prijavljivanja kandidata za slušaoce vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire roda avijacije

Na vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire roda avijacije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji (u) do kraja 2023. navršavaju do 27 godina.

Opšti uslovi:
 – da je državljanin Republike Srbije;
 – da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
 – da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
 – da nije odslužio vojni rok sa oružjem;
 – da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 – da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih, kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire roda avijacije mora ispunjavati i sledeće uslove:
 – da ima završene osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB bodova ili osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine ili osnovne strukovne studije sa završenim strukovnim specijalističkim studijama u obimu od 240 ESPB bodova sa prosekom iznad 7,00;
 – da navršava 27 godina do kraja 2022. godine
 – da je psihofizički zdrav i sposoban za letačku službu;
 – da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

2. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za slušaoce Vojno stručnog osposobljavanja za rezervne oficire Vojske Srbije

Prijavu kandidat podnosi na jedan od sledećih načina:

 – nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta;
 – preko portala eUprave Vlade Republike Srbije;
 – preko jedinica poštanske mreže JP „Pošta Srbije – Beograd”.
 – Kandidat koji ima boravište u inostranstvu, prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Obrazac prijave kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Kandidat za  Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:
 – overenu kopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju;
 – popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere.

3. Izbor kandidata za slušaoce Vojno stručnog osposobljavanja za rezervne oficire u Vojsci Srbije

Selekcija kandidata realizovaće se u dva dela. Prvi deo selekcije obuhvata psihološku, medicinsko-zdravstvenu i bezbednosnu procenu. Kandidati koji ne zadovolje jedan od navedenih kriterijuma, isključuju se iz dalje selekcije.
Drugi deo selekcije obuhvata medicinsko-zdravstvenu procenu za letača koja se realizuje u Vazduhoplovnomedicinskom institutu, selektivnu padobransku obuku i selektivnu letačku obuku koje se realizuju u jedinicama Vojske Srbije. Kandidati koji ne zadovolje jedan od navedenih kriterijuma, isključuju se iz dalje selekcije.

Kandidatima koji uspešno završe Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire roda avijacije biće ponuđena mogućnost prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira roda avijacije i sticanje zvanja pilota.

4. Zaključivanje ugovora

Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, novčana primanja, uslove života i rada, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu, na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs i Komandi RV i PVO.

Izabrani kandidati upućuju se na vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire 1. septembra 2023. godine.

Javni oglas za prijavu kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije u 2023. godini otvoren je od 1. februara do 31. marta 2023. godine.

OSTALO
Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Komandi Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, na telefone: 011/3074-128, 011 /3074-008 i 011/3074-027, ili na sajtu Vojske Srbije.


Dokument za preuzimanje