KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENJA I AMATERSKIH KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANJ ZA 2022. GODINU

OPŠTINA SEČANJ

1. USLOVI KOJE UDRUŽENJE I AMATERSKO KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO PREDLAGAČ PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTA TREBA DA ISPUNI

Na konkursu može da učestvuje udruženje koje je:

 • registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/2009, 99/2011 -dr.zakoni i 44/2018-dr.zakon) na teritoriji opštine Sečanj;
 • programsku aktivnost i projekat realizuje na teritoriji opštine Sečanj;
 • direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programske aktivnosti i projekta;
 • podnelo godišnji izveštaj za prethodnu budžetsku godinu u skladu sa ugovorom o realizaciji programske aktivnosti i projekta, ukoliko je bilo nosilac programske aktivnosti i projekta prethodne godine;
 • nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 • u poslednje dve godine nije kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za njegovu delatnost pravnosnažnom odlukom;
 • nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

2. IZNOS I NAMENA SREDSTAVA PLANIRANA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENJA I AMATERSKIH KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA

Iznos sredstava planiranih za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno-umetničkih društava u opštini Sečanj za 2022. godinu utvrđen je Odlukom o budžetu opštine Sečanj za 2022.godinu („Službeni list opštine Sečanj”, broj 14/2021, 4/2022, 9/2022 i 13/2022).

Sredstva po ovom Konkursu mogu se raspodeliti korisnicima sredstava za realizaciju programskih aktivnosti i projekata iz sledećih oblasti:

 1. jačanja kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, šifra programske aktivnosti 1201-0002, funkcionalna klasifikacija 820, ekonomska klasifikacija 481, pozicija 110 u iznosu do 2.300.000,00 dinara;

Z. ROK ZA REALIZACIJU PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Sredstva se dodeljuju za programske aktivnosti i projekte koji će se realizovati u tekućoj budžetskoj godini, najkasnije do kraja godine, zaključno sa 31. decembrom 2022.godine.

4.OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI:

Predlagač programske aktivnosti i projekta obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:

 •  prijavni obrazac na konkurs;
 • popunjen obrazac predloga programske aktivnosti i projekta;
 • popunjen obrazac budžeta programske aktivnosti i projekta;
 • popunjen obrazac narativnog budžeta programske aktivnosti i projekta;
 • fotokopija uverenja da je udruženje upisano u registar kod nadležnog organa Agencije za privredne registre;
 • fotokpiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
 • potpisana pismena izjava o prihvatanju odgovornosti korisnika sredstava budžeta opštine Sečanj za 2022. godinu.

5.NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS

Overena i odštampana prijava obavezne konkursne dokumentacije dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs-ne otvarati” na pošti ili pisarnici jedinice lokalne samouprave na naznačenoj adresi.

Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu:


OPŠTINA SEČANJ-ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

-Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno-umetničkih društava opštine Sečanj

Vožda Karađorđa 57

23240 Sečanj


 

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice opštine Sečanj www.secanj.ls.gov.rs

Za dodatne informacije možete se obratiti Odeljenju za finansije i LPA svakog radnog dana u periodu od 8 do 14 časova na sledećoj adresi: Vožda Karađorđa 57 na broj telefona: 023/3150-713.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Dokument za preuzimanje
KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENJA I AMATERSKIH KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANJ ZA 2022.GODINU