ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ- II ДЕО

На основу члана 43 став I тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 1 13/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Сечањ за 2020. годину („сл. Лист Општине Сечањ, бр. 14/2020”), преседник општине Сечањ, дана 23.10.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
И
РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У 2020. ГОДИНИ – II ДЕО

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање – Филијала Зрењанин – Испостава Сечањ (у даљем тексту: Национална служба).

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 220.000,00 динара,

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Пре укључивања у програм општина Сечањ врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна помоћ.

Додељују се две субвенције за самозапошљавање по овом јавном позиву.

ОДЛУКА О ДОДЕЉЕНОЈ СУБВЕНЦИЈИ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗАСАМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ – II ДЕО
ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА СОМОЗАПОШЛЈВАНЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ