BUDŽET OPŠTINE SEČANJ

ORGAN NADLEŽAN ZA REŠAVANJE ODELJENJE ZA FINANSIJE I LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU
PRAVNI OSNOV

Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 i 31/2019)
GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU ZA 2023. GODINU
GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU ZA 2020. GODINU
GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU ZA 2019. GODINU
PLANIRANJE BUDŽETA ZA 2023. GODINUODLUKA
O BUDŽETU OPŠTINE SEČANJ ZA 2023. godinu
NACRT ODLUKE
O BUDŽETU OPŠTINE SEČANJ ZA 2023.godinu
Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
Prilog 1 – Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2023. godinu
Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja upostupak pripreme i donošenja budžeta opštine Sečanj za 2023.godinu
Zahtev za dodatna sredstva
Predlog finansijskog plana
Obrasci za pripremu programskog budžeta
Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave
Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora za programsku strukturu budžeta
– predlog za gradove, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji –
Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
PLANIRANJE BUDŽETA ZA 2022. GODINUOdluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Sečanj za 2022. godinu – REBALANS III
Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Sečanj za 2022. godinu – REBALANS II
Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Sečanj za 2022.godinu – REBALANS I
Odluka o budžetu za 2022. godinu
Nacrt odluke o budžetu  za 2022. godinu
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Sečanj za 2022. godinu
Uputstvo za pripremu budžeta za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora za programsku strukturu budžeta
– predlog za gradove, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji –
Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave
Izmenjeni nazivi programa, programskih aktivnosti i pripadajućih šifara u
okviru Aneksa 5 nakon ažuriranja u julu 2021. godine – Uniformni programi i
programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave
Obrasci za pripremu programskog budžeta
Predlog finansijskog plana
Zahtev za dodatna sredstva
Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja upostupak pripreme i donošenja budžeta opštine Sečanj za 2022.godinu
BUDŽET IZ PRETHODNIH GODINA Budžet za 2021. godinu
Budžet za 2020. godinu
Budžet za 2019. godinu
Budžet za 2018. godinu
Budžet za 2017. godinu
Budžet za 2016. godinu
Budžet za 2015. godinu
INFORMACIJA O OSTVARENIM PRIHODIMA I IZVRŠENIM RASHODIMA BUDŽETA OPŠTINE SEČANJZa period od 01.01.2020.godine do 30.09.2020. godine
Zaključak Veća
Za period od 01.01.2020.godine do 30.06.2020. godine
Za period od 01.01.2019.godine do 30.09.2019. godine
ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE Odluka o završnom računu za 2021. godinu 
Odluka o završnom računu za 2020. godinu 
Odluka o završnom računu za 2019. godinu 
Odluka o završnom računu za 2018. godinu 
Odluka o završnom računu za 2017. godinu